Norwegian Survey

Spørreundersøkelse om energi- og bygningsmassedata – tilgjengelighet, bruk og behov

IEA Energy Buildings and Community (EBC) utfører forskning- og utviklingsaktiviteter om nær nullenergi og karbonutslipp i det bygde miljø.

IEA EBC Anneks 70 er et internasjonalt samarbeid mellom forskere, industri og myndigheter fra hele verden som jobber med å utvikle metoder for å forbedre det empiriske datagrunnlaget for energibehov i bygningsmassen. Anneks 70 omfatter datasett og modeller som beskriver både den totale bygningsmassen og spesifikke bygningstyper. Både målte og beregnede energibruksdata blir vurdert.

Målet med undersøkelsen

Målet med denne undersøkelsen er å samle informasjon om ulike organisasjoners databehov, hvilken tilgang de har til energi- og bygningsmassedata, og hvor ofte disse dataene brukes. Et videre mål er å kartlette ulike organisasjoners syn på hvordan disse dataene blir brukt for å støtte overgangen til lavere karbonutslipp fra det bygde miljø. Det er et ønske om respondenter som enten bruker energi- og bygningsdata for bygninger som driftes av deres egen organisasjon eller bruker slike data i utviklingen av nye bygg, politikkutforming og programmer for å forbedre energitilstanden i bygg som driftes av andre.

Spørreskjemaet består av fem deler.

  • Del I: Informasjon om respondenten.
  • Del II: Spørsmål om data som organisasjonen eier eller bruker
  • Del III: Spørsmål om tilgang til og personvern for energi- og bygningsmassedataene.
  • Del IV: Spørsmål om data fra smarte målesystemer og bygningers ytelse.
  • Del V: Ytterligere kommentarer

 

Deltakelse i undersøkelsen

Du er invitert til å delta i dette forskningsprosjektet fordi du er en bruker eller produsent av energi- og bygningsdata. Deltakelse i forskningsprosjektet er frivilling. Hvis du velger å delta i undersøkelsen, kan du når som helst trekke deg igjen.

Du deltar ved å fylle ut en online spørreundersøkelse om energiforbruk, energieffektivitet og andre generelle bygningskarakteristikker. Det blir angitt om du skal svare på spørsmålene i perspektivet til organisasjonen du representerer eller din spesifikke stilling og ditt eget behov for energi- og bygningsdata. Vennligst ta utgangspunkt i ditt behov for og bruk av data i løpet av de siste fem årene. Spørsmålene i undersøkelsen i er gitt på engelsk, men du står fritt til å svare på norsk dersom du heller ønsker det.

Det tar omtrent 15 minutter å besvare spørsmålene.

 

Delta i den norske undersøkelsen her

 

Alle svar vil bli behandlet konfidensielt. Alle data blir lagret i elektronisk format med passordbeskyttelse. For å sikre konfidensialitet, vil ikke undersøkelsen inneholde noe informasjon som kan identifisere deg personlig. Resultatene fra undersøkelsen vil bare bli brukt for forskningsformål. Aggregerte resultater kan bli delt med representanter fra andre deltakerland i IEA EBC Anneks 70.

Resultater fra undersøkelsen vil bli brukt til å vurdere behovet for energi- og bygningsdata, og for å identifisere mangler i eksisterende datagrunnlag. De vil også bli brukt for å utvikle en oversikt over tilgjengelige energi- og bygningsmassedata.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om undersøkelsen.

 

Norsk deltakelse i Anneks 70

En forskergruppe fra NTNU og SINTEF ble med i Anneks 70 våren 2018. Deltakelsen i Annekset er delvis finansiert av Enova. Prosjektet er ledet av professor Helge Brattebø i samarbeid med postdoktor Nina Holck Sandberg og førsteamanuensis Natasa Nord, alle ved institutt for Energi og prosessteknikk ved NTNU, og seniorforsker Igor Sartori ved SINTEF Byggforsk.  Tematikken i Anneks 70 sammenfaller med problemstillingene som forskergruppen studerer i sin øvrige forskningsaktivitet på modellering av energibruk i bygningsmassen.

Arbeidet settes i en nasjonal kontekst for Norge, og derfor er det viktig å ha dialog med relevante aktører. Dette er både for å få nyttig input til aktivitetene i Annekset, og for å bidra med oppdatert kunnskap om de beste tilgjengelige modellene og metodene for estimering av energibruk på bygningsmassenivå.

Tusen takk for hjelpen!

 

Vennlig hilsen

Nina Holck Sandberg, postdoktor NTNU

nina.h.sandberg@ntnu.no

Tlf: 452 80 475